Квоти за хора с увреждания

Публикувана от в
325
Квоти за хора с увреждания

Във  връзка с влезлия в сила на 01.01.2019г. Закон за хората с увреждания и произтичащите от него задължения на работодателите с повече от 50 човека персонал, Ви представяме в 5 стъпки действията, които трябва да предприемете. Срокът за изпълнение на квотите тази година е до 2 юли 2019г.

СТЪПКА 1:     Определете средно списъчния състав на персонала за 2018г.

Ако през 2018г. средно списъчният състав на назначения персонал е по-малък от 50 души  – не сте задължени да назначавате лица с трайни увреждания. Ако попадате в бройката от 50 до 100 души, сте длъжни да назначите едно лице с трайни увреждания. Ако персоналът Ви надвишава 100 човека, трябва да назначите хора с трайни увреждания, броят на които се равнява на 2% от средно списъчния състав.

СТЪПКА 2:     Проверете дали назначените към момента хора с трайни увреждания в предприятието са повече от определените по чл.315 от КТ места за трудоустроени

Ако назначените хора с трайни увреждания към момента са повече, те могат да се пренасочат към запълване на  квотата.

СТЪПКА 3:     Може да се освободите от задължението при наличието на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемането на хора с трайни увреждания

За да се освободите от задължението, трябва да отговаряте на определени критерии и да обосновете в писмен вид невъзможността да изпълните задължението, произтичащо от чл.38 от ЗУХ. Критериите за освобождаване все още не са публикувани.

СТЪПКА 4:     Подаване на уведомление до Бюрото по труда и заявка за определените работни места за хора с трайни увреждания. Може да се използват и услугите на частни бюра по труда

Уведомлението и Заявката може да намерите ТУК и на сайта на Агенция по заетостта.

Няма ограничения относно вида на трудовите договори и продължителността на работния ден.

Работодателят се освобождава от задължението по чл.38 от ЗУХ, ако дирекция “Бюро по труда” или трудовите посредници не могат да насочат хора с трайни увреждания по подадената заявка.

СТЪПКА 4:     Работодателите се освобождават от задълженията по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, когато прилагат алтернативни мерки, като:

  • закупуване от специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги за периода на неизпълнение на квотата;
  • закупуване директно от хора с увреждания, осъществяващи самостоятелна стопанска дейност, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги за периода на неизпълнение на квотата;
  • закупуване от социални предприятия клас А, които отговарят на условията по чл.7, т. 1, 2 и 4 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и/или от социални предприятия клас А+, регистрирани по реда на чл.8, т. 1 и 3 от същия закон.

СТЪПКА 5:     При неизпълнение на задълженията по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания работодателите са длъжни ежемесечно да заплащат компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

Нормативна база:

Закон за хората с увреждания

Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

54321
(0 votes. Average 0 of 5)