Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от ИА ГИТ

Публикувана от в
371

Уважаеми колеги,

днес на сайта на Главна инспекция по труда бяха публикувани Вътрешните правила за извършване от контролните органи на Агенцията на специализирани проверки за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания.

Нормативното основание за издаване на Правилата:  чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания  :

Чл. 28. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ утвърждава вътрешни правила за осъществяване на специализираните проверки по чл. 27, ал. 1. Вътрешните правила включват задължително критерии по прилагането на чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за хората с увреждания, процедури за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението на проверките и последващи оценки на изпълнението, както и ред за извършване на проверки във връзка с чл. 38, ал. 5 от Закона за хората с увреждания.

В Приложение №1 към чл.10 от Вътрешните правила за извършване от контролните органи на Агенцията на специализирани проверки за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания са дадени и критериите, даващи възможност на работодателите да се възползват от освобождаване на квотите поради специфични фактори на работната среда в предприятията им.

Правилата може да намерите на следния адрес :

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначавне на хора с тайни увреждания

 

54321
(1 vote. Average 5 of 5)