Работно фирмено и униформено облекло

1) Въпрос: Въз основа на кое нормативно основание работодателят е длъжен да предостави безплатно работно и/или униформено облекло?

Отговор: Безплатното работно и униформено облекло се предоставя на основание чл. 296, ал. 1 от Кодекса на труда КТ, като реда и условията за предоставянето му са описани в Наредба за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 21.01.2011 г., обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.

Нормативно основание:

Чл. 296. ал.1 от Кодекс на труда

Работно и униформено облекло

Чл. 296. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 296 – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния трудов договор.

2) Въпрос: Защо се налага предоставяне на безплатното работно и униформено облекло?

Отговор:   Работодателят осигурява безплатно работно облекло, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа. Униформено облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието.

Нормативно основание:

Наредба за безплатното работно и униформено облекло

чл.3 и чл. 4 от Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   Чл. 3. Работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа.

   Чл. 4. Униформено облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието.

3) Въпрос: Длъжни ли са работниците и/или служителите да носят предоставеното от работодателя работно или униформено облекло?

Отговор: Да, всеки работник или служител е длъжен да носи работното или униформеното облекло през работното си време и да го опазва като имущество на работодателя.

Нормативно основание:

Кодекс на труда

Чл. 296. ал.2  

Работно и униформено облекло

(2) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работникът или служителят е длъжен да носи работното или униформеното облекло през работното си време и да го опазва като имущество на работодателя.

Наредба за безплатното работно и униформено облекло

чл. 13 от Глава трета

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ/СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Работникът или служителят е длъжен:

  1. да носи работното и/или униформеното облекло при изпълнение на възложената работа;
  2. да спазва условията за използване на работното и/или униформеното облекло, определени от работодателя;
  3. да опазва работното и/или униформеното облекло като имущество на работодателя.

4) Въпрос: Има ли нормативно регламентиран срок на износване на работното или униформеното облекло?

Отговор:  Срокът на износване на работното и/или униформеното облекло започва да тече от деня на предоставянето му на работника или служителя. Съгласно изискванията на чл.6, ал.2, т.4 от Наредба за безплатното работно и униформено облекло след проведени предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл.7, ал.2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд, работодателят писмено определя срока за износване на работното и/или униформеното облекло. При отсъствие на работника или служителя за период повече от 3 месеца, работодателят може да удължи срока на износване на работното и/или униформеното облекло.

Нормативно основание:

Наредба за безплатното работно и униформено облекло

чл. 9 от Глава втора

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Чл. 9. (1) Срокът на износване на работното и/или униформеното облекло започва да тече от деня на предоставянето му на работника или служителя.

 (2) При отсъствие на работника или служителя за период повече от 3 месеца работодателят може да удължи срока на износване на работното и/или униформеното облекло

5) Въпрос: Кога се предоставя работното и фирмено облекло?

Отговор:    Работните и униформени облекла се предоставят на работещите в готов вид в деня на постъпването им на работа. 

Нормативно основание:

Наредба за безплатното работно и униформено облекло

чл. 8, ал.2 от Глава втора

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

чл.8, ал.2. Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя

6) Въпрос: Длъжен ли е работникът или служителят да върне работното облекло?

Отговор: Работникът или служителят е длъжен да върне на работодателя предоставеното им работно и/или униформено облекло. Допуска се работникът или служителят да задържи облеклото при условия, определени от работодателя.

Нормативно основание:

Наредба за безплатното работно и униформено облекло

чл. 14 от Глава трета

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ/СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 14. (1) Работникът или служителят връща на работодателя предоставеното му работно и/или униформено облекло:

  1. при прекратяване на трудовото правоотношение;
  2. при преминаване на друга работа в предприятието, за която не е необходимо носенето на предоставеното облекло;
  3. след приключване на работата в предприятието, когато е работник или служител в предприятие, което осигурява временна заетост;
  4. след изтичане срока на износване.

 (2) В случаите по ал. 1 работникът или служителят може да задържи облеклото при условия, определени от работодателя.

7) Въпрос: Може ли работното или фирменото облекло да се ползват от няколко работници?

Отговор: Работното и/или униформеното облекло се осигурява за индивидуално използване от работещите. Наредбата допуска изключения за ползване от повече от едно лица, но при условия да предприема подходящи мерки и да не допуска възникването на хигиенни и здравословни проблеми за лицата, които го ползват.

Нормативно основание:

Наредба за безплатното работно и униформено облекло

чл. 10 от Глава втора

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Чл. 10. (1) Работното и/или униформеното облекло се осигурява за индивидуално използване.

 (2) По изключение работното и/или униформеното облекло може да бъде ползвано от повече от едно лице. В тези случаи работодателят предприема подходящи мерки за недопускане възникването на хигиенни и здравословни проблеми за лицата, които го ползват.

8) Въпрос: Ако работното облекло е загубено, унищожено или повредено по вина на работника или служителя, може ли работодателя да изиска от работника да доплати остатъчната стойност на облеклото до изтичане на срока на износването му?

Отговор:  Да, когато работното и/или униформеното облекло е загубено, унищожено или повредено по вина на работника или служителя, той носи имуществена отговорност по Кодекса на труда за остатъчната стойност на облеклото до изтичане на срока на износване.

Нормативно основание:

Кодекс на труда

Чл. 296. ал.2

Работно и униформено облекло

(2) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работникът или служителят е длъжен да носи работното или униформеното облекло през работното си време и да го опазва като имущество на работодателя.

Наредба за безплатното работно и униформено облекло

чл. 12, ал.2 от Глава втора

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

 Чл. 12. ал.2 . Когато работното и/или униформеното облекло е загубено, унищожено или повредено по вина на работника или служителя, той носи имуществена отговорност по Кодекса на труда за остатъчната стойност на облеклото до изтичане на срока на износване.