Работно и униформено облекло - нормативни изисквания

1) Работодателят е длъжен да предостави безплатно работно и/или униформено облекло

Безплатното работно и униформено облекло се предоставя на основание чл. 296, ал. 1 от Кодекса на труда КТ, като реда и условията за предоставянето му са описани в Наредба за безплатното работно и униформено облекло  (приета с ПМС № 10 от 21.01.2011 г., обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.)

Нормативно основание – чл. 296. ал.1 от Кодекс на труда

2) Защо се налага предоставянето на безплатното работно и униформено облекло?

Работодателят осигурява безплатно работно облекло, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа. Униформено облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието.

Нормативно основание – Наредба за безплатното работно и униформено облекло чл.3 и чл. 4 от Глава първа

3) Длъжни ли са работещите да носят предоставеното от работодателя работно или униформено облекло?

Всеки работник или служител е длъжен да носи работното или униформеното облекло през работното си време и да го опазва като имущество на работодателя.

Нормативно основание – Кодекс на труда чл. 296. ал.2  и Наредба за безплатното работно и униформено облекло чл. 13 от Глава трета ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ/СЛУЖИТЕЛИТЕ

4) Срок на износване на работното или униформеното облекло

Срокът на износване на работното и/или униформеното облекло започва да тече от деня на предоставянето му на работещия. След проведени предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд, работодателят писмено определя срока за износване на работното и/или униформеното облекло. При отсъствие на работещия за период повече от 3 месеца, работодателят може да удължи срока на износване на работното и/или униформеното облекло.

Нормативно основание  – Наредба за безплатното работно и униформено облекло

чл. 9 от Глава втора ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

5) Предоставяне на работно и фирмено облекло

Работните и униформени облекла се предоставят на работещите в готов вид в деня на постъпването им на работа. 

Нормативно основание  – Наредба за безплатното работно и униформено облекло

чл. 8, ал.2 от Глава втора ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

6) Връщане на предоставеното работно/униформено облекло

Работникът или служителят е длъжен да върне на работодателя предоставеното му работно и/или униформено облекло. Допуска се работещият да задържи облеклото при условия, определени от работодателя.

Нормативно основание – Наредба за безплатното работно и униформено облекло

чл. 14 от Глава трета ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ/СЛУЖИТЕЛИТЕ

„Чл. 14. (1) Работникът или служителят връща на работодателя предоставеното му работно и/или униформено облекло:

  • при прекратяване на трудовото правоотношение;
  • при преминаване на друга работа в предприятието, за която не е необходимо носенето на предоставеното облекло;
  • след приключване на работата в предприятието, когато е работник или служител в предприятие, което осигурява временна заетост;
  • след изтичане срока на износване.

 (2) В случаите по ал. 1 работникът или служителят може да задържи облеклото при условия, определени от работодателя.“

7) Може ли работното или фирменото облекло да се ползва от няколко работника?

Работното и/или униформеното облекло се осигурява за индивидуално използване от работещите. Наредбата допуска изключения за ползванете на работно/униформено облекло от повече от едно лица, но работодателят трябва да предприеме подходящи мерки за защита от възникване на хигиенни и здравословни проблеми за лицата, които го ползват.

Нормативно основание – Наредба за безплатното работно и униформено облекло

чл. 10 от Глава втора ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

8) Работодателят може да изиска от работника да доплати остатъчната стойност на облеклото до изтичане на срока на износването му

Когато работното и/или униформеното облекло е загубено, унищожено или повредено по вина на работника или служителя, той носи имуществена отговорност по Кодекса на труда за остатъчната стойност на облеклото до изтичане на срока на износване.

Нормативно основание – Кодекс на труда чл. 296. ал.2 Работно и униформено облекло

Наредба за безплатното работно и униформено облекло чл. 12, ал.2 от Глава втора

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ